Фирмата извършва следните услуги:
 • Трасиране на имотни граници.
 • Делби на поземлени имоти.
 • Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво).
 • Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.
 • Геодезически дейности при изграждането на фотоволтаични паркове.
 • Заснемане на достигнати нива на изградени строежи.
 • Изработване на трасировъчни чертежи и парцеларни планове.
 • Изработване на проекти за вертикално планиране.
 • Разработване на Подробни Устройствени планове.
 • Промяна статута на замеделски имоти.
 • Изработване схеми на етажна собственост.
web page maker screenshot
"Агрогеомер" ООД притежава пълна проектантска правоспособност, и е вписана в регистъра
на правоспособните лица да извършват дейности по картография и кадастър, съгласно ЗКИР.
Фирмата има валидна застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Copyright © Dimitar Nikolov. All Rights Reserved.
                 АДРЕС:
гр.Бургас ул."Любен Каравелов" №61
тел./факс 056/53 01 35
GSM  0888 42 31 34
          0887 95 67 19
          0885 99 52 42
      agrogeomer@abv.bg
"АГРОГЕОМЕР"  ООД -  проектиране,геодезия и кадастър
web page maker screenshot
web page maker screenshot
Кованото желязо - красота, романтика, уют...
инструменти за професионалисти