web page maker screenshot
"Агрогеомер" ООД притежава пълна проектантска правоспособност, и е вписана в регистъра
на правоспособните лица да извършват дейности по картография и кадастър, съгласно ЗКИР.
Фирмата има валидна застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Copyright © Dimitar Nikolov. All Rights Reserved.
                 АДРЕС:
гр.Бургас ул."Любен Каравелов" №61
тел./факс 056/53 01 35
GSM  0885 99 52 42
           0888 42 31 34
           0887 95 67 19
e-mail : agrogeomer@abv.bg
"АГРОГЕОМЕР"  ООД -  проектиране,геодезия и кадастър
web page maker screenshot
web page maker screenshot
          Фирмата извършва следните услуги:

  • Трасиране на имотни граници.
  • Делби на поземлени имоти.
  • Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво).
  • Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 54 от ЗКИР.
  • Заснемане на достигнати нива на изградени строежи.
  • Изработване на трасировъчни чертежи и парцеларни планове.
  • Изработване на проекти за вертикално планиране.
  • Разработване на Подробни Устройствени планове.
  • Промяна статута на замеделски имоти.
  • Изработване схеми на етажна собственост.